Karta zgłoszeniowa:


Firma:

NIP:

Adres:

Telefon:

Fax:

E-mail:


Jeżeli Spółka jest z udziałem kapitału zagranicznego - podaj kraj:


1. Rok rozpoczęcia działalności gospodarczej:


2. Liczba zatrudnionych w roku badanym:

w tym w księgowości:


3a. Główny księgowy - od kiedy prowadzi księgowość firmy:

okres praktyki w księgowości:


3b. Biuro rachunkowe obsługujące firmę - nazwa:

od kiedy prowadzi księgowość firmy:


4. Za który rok był badany bilans i jaki rodzaj opinii wydano:


5. Czy w ciągu ostatnich 3 lat była kontrola podatkowa lub ZUS, zakres i okres objęty kontrolą:


6. Wyszczególnienie w tys. zł:

Przychody Wynik finansowy netto Kapitały własne

a. W roku poprzedzającym rok badany:

b. planowane na rok objęty badaniem:


7. Systemy komputerowe stosowane w rachunkowości (obszar zastosowania i nazwa systemu)


8. Rodzaj prowadzonej działalności:

a. produkcja (czego?)

b. usługi (jakie?)

c. handel (czym?)

d. eksport (czego?)

e. import (czego?)

f. inwestycje (jakie?)

g. ilość zawartych umów na leasing:


9. Ilość kontrahentów (zakup i sprzedaż łącznie):

Krajowych:

Zagranicznych:


10. Ilość kas rejestrujących oraz ilość punktów fakturowania:


11. Jaki wariant ewidencji stosuje jednostka:

pełny tylko rodzajowy tylko kalkulacyjny


12. Co będzie objęte spisem z natury w badaniu roku:

Środki trwałe
Produkcja w toku
Towary

Wyroby gotowe
Materiały
Gotówka w kasie


13. Czy w jednostce istnieje:

ZPK z komentarzem
Instrukcja inwentaryzacyjna
Tylko wykaz kont

Instrukcja kasowa
Instrukcja magazynowa


Uwagi:


14. Ilość dokumentacji księgowej w badanym roku (podać np. ilość segregatorów, ilość operacji księgowych itp.):


15. Jeżeli jednostka jest wielowydziałowa (wielozakładowa) - podać:

Liczba oddziałów:

Ich lokalizacja:

- czy oddziały sporządzają jednostkowe sprawozdanie finansowe: tak nie

- czy przekazują miesięczne dane dla celów podatku dochodowego: tak nie

- czy obowiązuje jednolity ZPK: tak nie

- czy księgowość w oddziałach jest skomputeryzowana: tak nie

- jezeli tak to jakie programy:


Zagadnienia na które Klient oczekiwałby zwrócenia szczególnej uwagi:


Inne uwagi: