Zakres usługi płacowej:

 • Utworzenie i wdrożenie bazy danych pracowników klienta oraz aktualizowanie
      informacji i zapewnienie poufności
 • Zaimportowanie (wprowadzenie) odpowiednich danych klienta do systemu obsługi
      płac
 • Naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem dodatkowych świadczeń,
      odliczeń i potrąceń, zgodnie z wiążącymi klienta postanowieniami umów, regulaminów     pracy i wynagradzania, oraz innych ustaleń i wewnętrznych porozumień
 • Naliczenie wynagrodzenia netto dla pracownika, naliczanie i pobieranie zaliczek na
      podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Sporządzanie i przesyłanie miesięcznych deklaracji podatkowych – PIT 8A, PIT- 4 do
      urzędu skarbowego i deklaracji IFT-1 dla potrzeb klienta
 • Naliczanie i pobieranie składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie
      zdrowotne dla każdego pracownika (wraz ze składkami na Fundusz Pracy i Fundusz
      Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych),
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS drogą elektroniczną odpowiednich deklaracji
      miesięcznych – ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA
 • Sporządzanie list płac według wymaganego przez klienta schematu organizacyjnego
      lub kosztowego
 • Przygotowywanie pasków płac i druków ZUS RMUA dla wszystkich pracowników oraz
      przesyłanie ich do klienta
 • Sporządzanie rocznych deklaracji: PIT-11; PIT 8B, IFT-1R, PIT –40
 • Przelewanie wynagrodzeń dla pracowników
 • Sporządzanie i przekazywanie instrukcji płatności przelewów bankowych na rzecz
      ZUS oraz urzędu skarbowego w formie elektronicznej do realizacji przez klienta
 • Współpraca z organami kontroli skarbowej, ZUS i PIP
 • Współpraca z audytorami klienta zgodnie z wymaganiami
 • Sporządzanie raportów płacowych, uzgodnionych z klientem oraz zbiorczych raportów     płacowych w uzgodnionej formie
 • Zakres usługi kadrowej:

 • Stworzenie i prowadzenie komputerowej bazy danych osobowych pracowników
      zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzenie teczek osobowych pracowników klienta
 • Prowadzenie kart urlopowych pracowników klienta, rozliczanie stanu urlopu,
 • Rejestracja i kontrola innych nieobecności: zwolnień lekarskich, urlopów
      wychowawczych, urlopów macierzyńskich i innych
 • Monitorowanie badań lekarskich i szkoleń z zakresu BHP
 • Sporządzanie świadectw pracy dla pracowników, zaświadczeń o zatrudnieniu i
      wynagrodzeniu
 • Zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych zgodnie z
      przepisami prawa, zgłaszanie powstałych zmian
 • Sporządzanie raportów statystycznych GUS w zakresie posiadanych danych
 • Prowadzenie i wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych
 • Współpraca z kontrolerami PIP w zakresie prawidłowości prowadzenia administracji
      kadrowej
 • Sporządzanie miesięcznych raportów kadrowych wcześniej ustalonych z klientem