KARTA ZGŁOSZENIOWA

wyłącznie do celów kosztorysowania usług

 

 

 

Firma: .......................................................................................... NIP .........................................

Adres: ...........................................................................................................................................

Tel. .............................................. fax ........................................... e-mail ...................................

Jeśli Spółka z udziałem kapitału zagranicznego – podać kraj ………………………………….

 

1.   Rok rozpoczęcia działalności gospodarczej ...........................................................................

2.   Liczba zatrudnionych w roku badanym .................................................................................

      w tym w księgowości .............................................................................................................

3a. Główny księgowy – od kiedy prowadzi księgowość firmy ................................................... 

      okres praktyki w księgowości .......................

3b. Biuro Rachunkowe obsługujące firmę – nazwa ......................................... od kiedy

      prowadzi księgowość firmy .....................................

4.   Za który rok był badany bilans i jaki rodzaj opinii wydano .................................................

      ................................................................................................................................................

5.   Czy w ciągu ostatnich trzech lat była kontrola podatkowa lub ZUS; zakres i okres objęty

       kontrolą ...............................................................................................................................

      ..............................................................................................................................................

6.

 

Wyszczególnienie – w tys. zł

Przychody w – tys. zł

Wynik finansowy netto – w tys. zł

Kapitały własne – w tys. zł

a) w roku poprzedzającym rok badany

 

 

 

b) planowana na rok objęty badaniem

 

 

 

 

7. Systemy komputerowe stosowane w rachunkowości (obszar zastosowania i nazwa

    systemu): ..................................................................................................................................

    ..................................................................................................................................................

 

8.  Rodzaj prowadzonej działalności:

a)      produkcja (czego?) ..............................................................................................................

b)      usługi (jakie?) ......................................................................................................................

c)      handel (czym?) ....................................................................................................................

d)      eksport (czego?) ..................................................................................................................

e)      import (czego?) ...................................................................................................................

f)        inwestycje (jakie?) ..............................................................................................................

g)      ilość zawartych umów na leasing : .....................................................................................

 

9.  Ilość kontrahentów (zakup i sprzedaż łącznie): krajowych ...................................................

     zagranicznych ....................................

 

10. Ilość kas rejestrujących oraz ilość punktów fakturowania ..................................................

 

11. Jaki wariant ewidencji stosuje jednostka:

      - pełny,                       - tylko rodzajowy,                     - tylko kalkulacyjny

 

12. Co będzie objęte spisem z natury w badanym roku:

      - środki trwałe,             - towary,                         - materiały,

      - produkcja w toku,      - wyroby gotowe,           - gotówka w kasie.

 

13. Czy w jednostce istnieje:

      - ZPK z komentarzem,                 - tylko wykaz kont,            - instrukcja magazynowa,

     - instrukcja inwentaryzacyjna,       - instrukcja kasowa,          - instrukcja magazynowa.

 

    Uwagi: ...............................................................................................................................

 

14. Ilość dokumentacji księgowej w badanym roku (podać np. ilość segregatorów, ilość

      operacji księgowych itp. ).............................................................................................

 

15. Jeżeli jednostka jest wielowydziałowa (wielozakładowa) – podać:

      liczba oddziałów .......................................... ich lokalizacja .......................................

     .......................................................................................................................................

    - czy oddziały sporządzają jednostkowe sprawozdanie finansowe       - tak             - nie

    - czy przekazują miesięczne dane dla celów podatku dochodowego    - tak             - nie

    - czy obowiązuje jednolity ZPK                                                               - tak             - nie

    - czy księgowość w oddziałach jest skomputeryzowana                      - tak              - nie

       jeżeli tak to w jakim zakresie i jakie programy: .............................................................

 

16. Zagadnienia na które Klient oczekiwałby zwrócenia szczególnej uwagi: ......................

      ..........................................................................................................................................

      ..........................................................................................................................................

 

17.  Inne uwagi: .....................................................................................................................

       .........................................................................................................................................

 

 

Sporządził:                                                                                Data i podpis:

 

.................................................                                               ................................................