U M O W A

DORADZTWA PODATKOWEGO

 

 

 

 

zawarta w dniu ... roku pomiędzy:

 

... z siedzibą w ... reprezentowaną przez: ..., zwaną dalej Zleceniodawcą

a

Kancelarią Księgowo Podatkową „ACCOUNT” sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 268/39, reprezentowaną przez ................................................  zwaną dalej Zleceniobiorcą,

została zawarta umowa następującej treści:

 

§ 1

 

Z dniem ...  roku Zleceniodawca zleca usługę doradztwa podatkowego a Zleceniobiorca przejmuje ich wykonanie.

 

§ 2

 

Zakres usługi, o której mowa w § 1  obejmuje:

 1. Nadzór i kontrolę prowadzonych przez Zleceniodawcę ksiąg handlowych techniką informatyczną na komputerze, z należyta starannością, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego.
 2. Ustalanie wysokości miesięcznych zobowiązań i wypełnianie właściwych deklaracji (zeznań ) dotyczących: zaliczek na poczet podatku dochodowego CIT 2, podatku od towarów i usług VAT 7, podatku dochodowego od pracowników PIT 4.
 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do terminowego składania (przesyłania) do właściwych urzędów deklaracji i zeznań wymienionych w pkt. 2.
 4. Sporządzanie bilansu i rachunku wyników na koniec każdego roku obrachunkowego, a także zeznania rocznego na podstawie danych wynikających z przepisów do ksiąg handlowych.
 5. Nadzór prowadzonej przez Zleceniobiorcę ewidencji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wypełnianych deklaracji w programie Płatnik i ustalanych wysokości miesięcznych składek.
 6. Reprezentację Zleceniodawcy przed organami podatkowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 7. Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć usługę określoną w § 1 z należytą starannością, zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami etyki zawodowej. Zleceniobiorca zobowiązuje się zachowywać informacje przekazywane przez Zleceniodawcę w tajemnicy w zgodzie z ustawą o doradztwie podatkowym.

 

 

 

 

§ 3

 

Zleceniodawca zobowiązuje się do:

 1. Właściwego pod względem formalnym i rzetelnego pod względem merytorycznym dokumentowania operacji gospodarczych podlegających ewidencjonowaniu w księgach handlowych.
 2. Niezwłocznego informowania Zleceniobiorcy o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na prowadzenie ksiąg handlowych oraz ustalenie zaliczek na podatek dochodowy oraz na rozliczenie podatku od towaru i usług, a także rozliczenie roczne Zleceniodawcy.
 3. Przekazywanie nowych danych lub zmiany danych identyfikacyjnych do siedziby Zleceniobiorcy w terminie trzech dni.
 4. Stosowanie się do wskazówek i zaleceń Zleceniobiorcy wynikających z jego zobowiązań określonych niniejszą umową.
 5. Nie wywiązanie się przez Zleceniodawcę z obowiązku terminowego przekazywania danych lub zmiany danych identyfikacyjnych lub przekazanie danych nie zgodnych z rzeczywistością skutkuje wyłączeniem wszelkiej odpowiedzialności Zleceniobiorcy a w szczególności z tytułu nieterminowego złożenia deklaracji, o których mowa w § 2 i nieterminowego wypełnienia dowodów płatniczych

 

§ 4

 

 1. Za wykonanie czynności, o których mowa w § 2 pkt. 1, 2, 3 i 5 niniejszej umowy Zleceniodawca będzie płacił Zleceniobiorcy miesięczne wynagrodzenie w PLN, w kwocie stanowiącej równowartość 1000,- (słownie: jeden tysiąc) EURO ustalonej na podstawie średniego kursu EUR ogłoszonego przez Prezesa NBP na dzień wystawienia faktury, powiększone o należny podatek VAT.
 2. Za wykonanie czynności, o których mowa w § 2 pkt 4 niniejszej umowy Zleceniodawca będzie płacił Zleceniobiorcy wynagrodzenie w PLN w kwocie stanowiącej równowartość 2000,- (słownie: dwa tysiące) EURO ustalonej na podstawie średniego kursu EUR ogłoszonego przez Prezesa NBP na dzień sporządzenia bilansu i rachunku wyników oraz zeznania rocznego, powiększone o należny podatek VAT.
 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1, płatne będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę terminie do 7 dni od daty otrzymania faktury od Zleceniobiorcy.
 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 2 płatne będzie w terminie do 7 dni od daty sporządzenia bilansu i rachunku wyników oraz zeznania rocznego, przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę.
 5. Podstawą do zapłaty wynagrodzeń, o których mowa w niniejszym paragrafie będą faktury VAT wystawione przez Zleceniobiorcę i doręczone Zleceniodawcy.
 6. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu płatnika oraz przesłania ich na adres wskazany w niniejszej umowie.
 7. Zmiana wynagrodzeń określonych w niniejszym paragrafie może nastąpić najwcześniej po upływie jednego roku obowiązywania umowy w drodze porozumienia zawartego pomiędzy stronami.

 

 

 

 

 

§ 5

 

 1. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych na podstawie niniejszej umowy chyba, że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpi z winy Zleceniodawcy.
 2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności wynikłe z naruszenia przez Zleceniodawcę prawa lub zasad ustalonych niniejszą umową.

 

§ 6

 

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Umowa może być rozwiązana przez każda ze stron, przez jednostronne jej wypowiedzenie na trzy miesiące naprzód.
 3. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 pkt 1 niniejszej umowy za dwa miesiące umowa wygaśnie z dniem, w którym upłynął termin wynagrodzenia za drugi miesiąc.

 

§ 7

 

W razie rozwiązania umowy Zleceniobiorca, przekaże Zleceniodawcy niezwłocznie (protokolarnie), księgi handlowe oraz dokumenty związane z ich prowadzeniem, jak również sporządzi bilans i rachunek wyników – na ostatni dzień trwania umowy za wynagrodzenie określone w § 4 pkt. 2 i powiadomi o tym fakcie Naczelnika urzędu skarbowego.

 

§ 8

 

Kwestie sporne, które mogą zaistnieć na tle wykonywania niniejszej umowy, przed podaniem ich pod rozstrzygnięcie właściwego sądu, strony postarają się rozwiązać w drodze negocjacji.

 

§ 9

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

 

§ 10

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 11

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

ZLECENIODAWCA                                                                       ZLECENIOBIORCA