OFERTA KONSULTINGOWA DORADZTWA FINASOWEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA POMOCY UNII EUROPEJSKIEJ

 

  1. Doradztwo w zakresie wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach programów wspólnotowych.

 

  1. Opracowanie strategii rozwoju i planów inwestycyjnych uwzględniających wykorzystanie funduszy unijnych.

 

  1. Analiza możliwości uzyskania pomocy finansowej z funduszy pomocowych (feasibility study), w tym poszukiwanie możliwości sfinansowania wymaganego wkładu własnego (między innymi kredyty bankowe, venture capital).

 

  1. Asysta na etapie przygotowania wniosku o dotację, rozpoczynająca się w okresie poprzedzającym złożenie aplikacji i trwająca do chwili złożenia raportu końcowego:

 

a)      przygotowanie dokumentacji, sporządzenie projekcji finansowej oraz business planu, przygotowanie planu realizacji przedsięwzięcia,

 

b)      pomoc w zakresie poszukiwania partnerów krajowych i zagranicznych,

 

c)      reprezentowanie Klienta podczas negocjacji, organizacja obsługi prawnej i obsługa finansowa zawieranych kontraktów,

 

d)      wsparcie w okresie wdrażania projektu, zarządzanie oraz nadzór nad procesami implementacji,

 

e)      monitoring efektywności projektu, nadzór nad terminowością, a także kontrola zgodności ponoszonych kosztów z wymogami programu i budżetem projektu,

 

f)        prowadzenie całościowej dokumentacji finansowej projektu, sporządzanie raportów pośrednich i końcowych.

 

5.                                Bieżące (okresowe) monitowanie potencjalnych możliwości uzyskania przez Klienta dofinansowania ze źródeł europejskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA CENOWA

 

Ad. 1.

Konsultacje mogą przybrać różną formę w zależności od potrzeb i wygody Klienta. Najlepiej jest umówić się na spotkanie ale możliwe są równie konsultacje na odległość przy pomocy komunikacji internetowej, telekomunikacyjnej lub pocztowej.

Usługa świadczona podczas bezpośredniego spotkania może odbywać się w siedzibie naszej Kancelarii lub w innym miejscu wskazanym przez Klienta.

Cena usługi wynosi 300,00 zł netto za każą rozpoczętą godzinę zegarową konsultacji. Jeżeli usługa odbywa się w miejscu wskazanym przez Klienta do ceny usługi doliczany jest koszt dojazdu w wysokości 1,00 zł netto za każdy kilometr odległości miedzy siedzibą Kancelarii,    a miejscem spotkania. Płatność za konsultacje następuje w formie przedpłaty za 1 h usługi przelewem na konto Kancelarii. Pozostała część pobierana jest w gotówce przez konsultanta po zakończeniu usługi. Konsultant wystawia fakturę VAT.

Internet, faks, poczta. Po przesłaniu przez Klienta zapytania i wpłaceniu zaliczki w kwocie 300,00 zł. Klient otrzymuje tą samą drogą interesujące go informacje. Jeśli przygotowanie informacji wymaga ponad jednej godziny opłata zostaje uzgodniona z Klientem indywidualnie.

 

Ad. 2 i 3.

Cena ustalana jest indywidualnie w zależności od skali i zakresu projektu podczas negocjacji z Klientem.

 

Ad. 4.

Opłata za kompleksową obsługę w zakresie opisanym w pkt. 4. wynosi od 2% do 4% wartości inwestycji netto. Płatność podzielona jest na etapy.

Etap I - po przygotowaniu wniosku.

Etap II - po ogłoszeniu przyznania dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą.

Etap III – po wpłynięciu dotacji na konto beneficjanta.

 

Ad. 5.

Wynagrodzenie w formie ryczałtowej w wysokości ustalonej z Klientem, płatne proporcjonalnie do okresów monitorowania.