U M O W A

NA USŁUGI DORADZTWA FINANSOWEGO

i PODATKOWEGO

 

zawarta w dniu .... 2004 r. w Warszawie pomiędzy:

 

..., z siedzibą w ..., reprezentowany przez ..., zwany dalej Zleceniodawcą

 

a

 

Kancelarią Księgowo Podatkową „Account” sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 268/39, reprezentowana przez ............................, dalej zwana Zleceniobiorcą,

 

o treści następującej:

 

§ 1.

 

 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy usługę doradztwa finansowego i podatkowego.

 

 1. Zleceniodawca może zwrócić się o przyjęcie zlecenia przekraczającego wyżej określony zakres usług. Jeżeli nie będą zachodzić istotne przeszkody, zlecenie to zostanie przyjęte po pisemnym ustaleniu warunków jego wykonania. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, do czynności podejmowanych w ramach rozszerzonego zlecenia stosować się będą postanowienia niniejszej Umowy.

 

§ 2.

 

 1. Osobą prowadzącą i odpowiedzialną wobec Zleceniodawcy za wykonanie zlecenia będzie ..................................
 2. W celu wykonania zlecenia Zleceniobiorca ma prawo, według własnego uznania, powierzyć wykonanie określonych czynności wybranym przez siebie osobom, przy czym osoby te nie będą reprezentować interesów sprzecznych lub konkurencyjnych z interesami Zleceniodawcy.

 

§ 3.

 

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć usługę określoną w § 1. z należytą starannością, zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami etyki zawodowej.
 2. Zleceniodawca zobowiązuje się doręczać Zleceniobiorcy, w terminach przez niego określonych, niezbędną do wykonania usługi dokumentację i informacje, o które zwróci się Zleceniobiorca.
 3. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych na podstawie niniejszej umowy chyba, że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpi z przyczyn Zleceniodawcy.
 4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z naruszenia przez Zleceniodawcę prawa lub zasad ustalonych niniejszą umową.

 

§ 4.

 

 1. Strony ustalają stawkę wynagrodzenia Zleceniobiorcy za wykonanie usługi określonej w § 1. p.1 na równowartość 250,- PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) za godzinę pracy. (lub ewentualnie ryczałt miesięczny)
 2. Powyższa stawka wynagrodzenia może ulec zmianie w trakcie wykonywania zlecenia. Zleceniobiorca powiadomi Zleceniodawcę o zmianie stawek wynagrodzenia. Nowe stawki będą obowiązywać od daty otrzymania przez Zleceniodawcę stosownego zawiadomienia chyba, że Zleceniodawca nie zaakceptuje zmiany i w związku z tym rozwiąże Umowę.
 3. Czas dojazdu Zleceniobiorcy do siedziby Zleceniodawcy dolicza się do czasu pracy wykonawcy zlecenia.

 

§ 5.

 

1.      Niezależnie od zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4., Zleceniodawca zwróci Zleceniobiorcy wszelkie koszty związane z wykonywaniem zlecenia.

 1. Opłaty i koszty poniesione przez Zleceniobiorcę będą przedstawione w załączniku do faktury, za okres, w którym zostały poniesione.

 

§ 6.

 

 1. Stawki godzinowe określone w § 4. p.1 niniejszej umowy nie obejmują podatku od towarów i usług.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie powiększone o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki .

 

§ 7.

 

 1. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie płatne na podstawie faktur, miesięcznych za usługi wymienione w § 1 pkt. 1, a za usługi wymienione w § 1 pkt. 2 na podstawie faktur wystawionych po zakończeniu etapu zlecenia lub po zakończeniu zlecenia.
 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane na adres siedziby Zleceniodawcy. Zleceniodawca udziela Zleceniobiorcy upoważnienia do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
 3. W razie opóźnienia lub braku realizacji zapłaty Zleceniobiorca ma prawo wstrzymania wykonywania czynności objętych niniejszą Umową.
 4. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo dochodzenia wymagalnych należności na drodze prawnej.

 

§ 8.

 

 1. Zleceniodawca może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu 3-ch miesięcy.
 2. Zleceniobiorca może rozwiązać Umowę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem dokonanym w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku nie wywiązania się Zleceniodawcy z obowiązków umownych bądź nieuzasadnionego kwestionowania wykonanych przez Zleceniobiorcę czynności, Zleceniobiorca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy, za skutki prawne takiego rozwiązania Umowy.
 3. W każdym przypadku rozwiązania Umowy, Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie za czynności podjęte do chwili zaprzestania wykonywania zlecenia oraz zwrócić poniesione przez Zleceniobiorcę koszty.

 

§ 9.

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 10

 

 1. Umowa zostaje zawarta na okres jednego roku.
 2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

§ 10.

 

1.      W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych aktów prawnych.

 

 1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

 

ZLECENIODAWCA                                                                        ZLECENIOBIORCA