Umowa

o badanie i ocenę sprawozdania finansowego

w zakresie prawa podatkowego

 

W dniu ...... r. w Warszawie, pomiędzy:

 

... z siedzibą w ... wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ...reprezentowanym przez ..., zwanym dalej Zleceniodawcą,

 

a

 

Kancelarią Księgowo Podatkową „Account” sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 268/39 , reprezentowaną przez ............................................, zwaną dalej Zleceniobiorcą

 

została zawarta umowa następującej treści:

 

 

§1

 

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i jego oceny w zakresie prawa podatkowego za ... rok.

 

 

§2

 

W wyniku badania sprawozdania finansowego Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy w trzech egzemplarzach:

1.      opinię o prawidłowości i  rzetelności  sprawozdań finansowych,

2.      raport  z badania sprawozdania finansowego,

 

 

§3

 

1.      W razie wydania opinii zawierającej istotne zastrzeżenia do prawidłowości lub rzetelności sprawozdania finansowego albo wydania o nim opinii negatywnej zostanie Zleceniodawcy przekazane uzasadnienie.

2.      W przypadku zrzeczenia się wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym na skutek ograniczenia zakresu lub metody badań Zleceniodawcy wyczerpująco zostaną przedstawione tego powody.

 

 

§4

 

1.      Czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego Zleceniodawcy będą przez Zleceniobiorcę wykonane do dnia ... r., pod warunkiem udostępnienia Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę w odpowiednim czasie sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych (w tym dowodów księgowych) oraz niezbędnych danych i informacji, określonych szczegółowo w §7 niniejszej umowy.

2.      W przypadku niedotrzymania przez Zleceniodawcę warunku ustalonego w ust. 1 okres badania sprawozdania finansowego przez Zleceniobiorcę zostanie ponownie ustalony przez Strony niniejszej umowy z uwzględnieniem możliwości wywiązania się przez podmiot sprawozdawczy z obowiązków ustawowych  związanych z procedurą zatwierdzania sprawozdania finansowego.

3.      Rezultaty badania określone w §3 niniejszej umowy Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy nie później niż 7 dni po zakończeniu badania.

 

 

§5

 

Zleceniodawca zobowiązuje się do:

 

1.      przekazania Zleceniobiorcy harmonogramu prac związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego, w tym inwentaryzacji, w porozumieniu  ze  Zleceniobiorcą

2.      udostępnienia wykonawcom umowy desygnowanym przez Zleceniobiorcę:

·        dokumentów założycielskich i organizacyjnych przedsiębiorstwa,

·        zawartych przez Zleceniodawcę umów, udzielonych gwarancji itp. innych dokumentów

·        sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych,

·        wszelkich innych dokumentów mających związek z przedmiotem niniejszej umowy,

·        sprawozdania z działalności Zleceniodawcy

3.      Udzielenia wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do opracowania raportu i opinii.

4.      Składania przedstawicielom Zleceniobiorcy pisemnych oświadczeń dotyczących między innymi:

·        uznania przez kierownictwo Zleceniodawcy odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność sprawozdania finansowego,

·        stwierdzenia, że według wiedzy i najlepszej wiary Zleceniodawcy, sprawozdanie finansowe, o którym zostanie wydana opinia jest wolne od  istotnych błędów i przeczeń,

·        potwierdzenia kompletności udostępnionych przedstawicielom Zleceniobiorcy ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego,

·        przestrzegania przez Zleceniodawcę, według jego wiedzy i najlepszej wiary przepisów prawa i warunków zawartych umów, istotnych z punktu widzenia działalności Zleceniodawcy, a zwłaszcza jej kontynuacji,

·        kompletności ujęcia w księgach i sprawozdaniu finansowym zdarzeń, które mogą rzutować na przyszłą sytuację Zleceniodawcy (zastawy, poręczenia, zobowiązania warunkowe i inne zdarzenia),

·        kompletności identyfikacji i prawidłowości wyceny zapasów nadmiernych i nie wykazujących ruchu,

·        posiadania tytułów prawnych do wszystkich aktywów,

·        kompletności udostępnionych Zleceniobiorcy umów kredytowych,

·        spraw przygotowywanych do postępowania sądowego i znajdujących się w toku postępowania,

·        kompletności ujawnionych przedstawicielom Zleceniobiorcy zdarzeń po dacie bilansu mogących mieć wpływ na trafność  formułowanych przez Zleceniobiorcę opinii i raportu,

·        oświadczeń w innych sprawach, stosownie do stwierdzonych w toku badania faktów i okoliczności.

 

5.      Współdziałania ze Zleceniobiorcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania umowy, a w szczególności do:

·        niezwłocznego ustosunkowania się do zastrzeżeń i wątpliwości przedstawicieli Zleceniobiorcy w sprawach prawidłowości i rzetelności przedstawionej do badania wersji sprawozdania finansowego,

·        korygowania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego w zakresie, w którym Zleceniodawca i Zleceniobiorca będą przekonani o celowości i zasadności  wprowadzenia zmian,

·      wydania dyspozycji na wniosek przedstawicieli Zleceniobiorcy, wykonania przez personel Zleceniodawcy wymaganych czynności (np. kopiowania dokumentów, maszynopisania, przygotowania i wysyłania korespondencji itp.).

 

 

§6

 

Jeżeli Zleceniobiorca oprócz doradców podatkowych zatrudni do badania  sprawozdania finansowego osoby nie posiadające uprawnień biegłego rewidenta, to ryzyko z tego tytułu będzie obciążać Zleceniobiorcę i doradcę podatkowego nadzorującego pracę osób nie posiadających uprawnień.

 

 

§7

 

1.      Za wykonanie usług objętych niniejszą umową, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy zryczałtowaną kwotę umowną w wysokości 12,000.00- PLN ( słownie: dwanaście tysięcy złotych) powiększoną o podatek VAT w wysokości 22%, na podstawie faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę, przelewem na konto ... przed upływem  siedmiu dni od otrzymania rezultatów badania niezależnie od rodzaju opinii sporządzonej przez Zleceniobiorcę

 

 

§8

 

Uregulowanie przez Zleceniodawcę należności za usługę nie zwalnia z obowiązku udzielenia Zleceniodawcy ewentualnych wyjaśnień związanych z ustaleniami dokonanymi w toku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego.

 

 

§9

 

Zleceniobiorca ma prawo udostępnić rezultaty badania sprawozdania finansowego Zleceniodawcy wyłącznie organom upoważnionym przepisami ustaw do wglądu w tego rodzaju dokumenty. Zleceniobiorca i osoby badające w Jego imieniu sprawozdanie finansowe są zobowiązane do zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności poznanych w toku badania.

 

 

§10

 

Zleceniobiorca nie może bez zgody Zleceniodawcy powierzyć innej osobie prawnej wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

 

 

§11

 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

§12

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

§13

 

Za właściwy do rozstrzygania sporów pomiędzy Stronami niniejszej umowy, Strony uznają Sąd Rejonowy dla siedziby Zleceniobiorcy.

 

 

§14

 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

 

 

ZLECENIODAWCA                                                                       ZLECENIOBIORCA