Doradztwo podatkowe:

 • ustawowe czynności doradztwa podatkowego,
 • pomoc w kształtowaniu pozycji podatnika w stosunkach podatkowoprawnych w
      zakresie przysługujących podmiotowi uprawnień,
 • ocena poprawności dokonywanych przez Klienta rozliczeń podatkowych, pomoc w
      ustaleniu należnych zobowiązań podatkowych,
 • Szczegółowy zakres usług doradczych:

 • sporządzanie opinii o sytuacji podatkowoprawnej klienta,
 • doradztwo w zakresie obowiązków podatkowych i administracyjnych,
 • opracowywanie i przygotowywanie odwołań, skarg, wniosków i wyjaśnień w związku
      z prowadzonym wobec Klienta postępowaniem podatkowym,
 • reprezentacja strony w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi,
      Naczelnym Sądem Administracyjnym, zastępstwo procesowe,
 • doradztwo księgowo-rachunkowe,
 • nadzór nad księgowością prowadzoną przez Klienta,
 • wsparcie merytoryczne personelu księgowego,
 • okresowe przeglądy dokumentacji i procedur księgowych w danym podmiocie
      gospodarczym, jednostce sektora finansów publicznych,
 • szkolenia personelu działów księgowości,
 • pomoc w organizacji działu księgowości dla danego podmiotu,
 • doradztwo w zakresie wyboru systemów finansowo-księgowych dla podmiotów
      gospodarczych i jednostek sektora finansów publicznych,
 • audyt wewnętrzny,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych.